شرایط و ظوبط استفاده

قانون 1

عضویت در ایران تندر برای تمام  افراد آزاد است

قانون2

ثبت نام رایگان است